Category Archives: Пълният член

Красимира Алексова: „За“ и „против“ пълния член

Пълният член остава в нашите книжовни норми още от времето на твърдото настояване на акад. Александър Теодоров – Балан. До своята 99-годишна възраст той твърди, че в българския език, ако се разменят местата на подлога и на прякото допълнение, няма да са ясни субект-обектните отношения. Например в изречението „Човека изяде вълка“ не е ясно кой кого е изял, ако няма пълен член.

На този аргумент има силен контрааргумент. Българският език е развил друго средство за избягване на двусмислието в субект-обектните отношения. Дублираме допълнението, тоест, казваме: „Човека ГО изяде вълка” и вече е съвсем ясно кой кого. При устна речева изява правилото за пълен член не важи – говори се само с кратък член. Тоест, става въпрос за едно изцяло правописно правило.

Има и още един проблем, свързан с отпадналите падежи и някои остатъци от тях. Съвременните деца вече не носят в съзнанието си разликата между „кой – кого“, „някой – някого“, „никой – никого“, в които ясно личи падежно отношение. Наследниците на винителни форми „кого, някого, никого“ в днешно време са плод само на училищно обучение, но не и на реалното, спонтанно усвояване на езика. Вече почти никой не казва: „Ало, кого търсите?” или: „Иван е партньор, на когото можеш да се довериш”. Масовото е: „Ало, кой търсите” и „Иван е партньор, на който можеш да се довериш”.

Advertisements

Боян Вълчев: Пълният член под обстрел

Ако утре се проведе национален референдум за това дали това правило трябва да съществува или не, съм сигурен, че повечето българи ще се изкажат в негова подкрепа. Индивидуалните причини ще са най-разнообразни. В повечето случаи обаче това ще е от непознаване на същността на проблема. А ако някой тръгне да доказва безсмислието на правилото, сякаш всички оглушават – слушаме се, но не се чуваме. И отново декламираме едно и също като някаква мантра.

Обикновено хората просто използват правописните правила, без да  разсъждават върху потребността или смисъла им. И това е естествено и правилно – не всички трябва да са филолози или да имат филологически познания. В разговори по въпроса с представители на различни професии винаги получавам отговора, че така сме разбирали кой е извършителят на действието, както са ги учили в училището. Объркването у тях настава, когато ги попитам как установяват това в женски и среден род или в множествено число.

И тогава всеки се сеща, че там няма никакви подобни показатели, и не знае какъв аргумент да посочи. Така е при нефилолозите. Когато обаче разговарям с филолози, те изваждат всякакви аргументи от типа на грамотност, норма (?), стилистика, езикова дисциплина, образованост, речници, граматики, правописна дисциплина, богатство (?) и какво ли още не. Най-непреклонни са хората, които са убедени, че владеят и спазват правилото. Те вярват в него като в религия, като очевидно смятат, че това ги прави по-ценни, показва ги като по-образовани, превръща ги в елит. Но същите тези хора спазват ли това правило безпогрешно в своята собствена практика? Ако би било така, защо е това пренебрежение към него, което наблюдаваме навсякъде?

Как се е стигнало до създаването и налагането на това правило?

Какво е положението в диалектите – нали книжовният език е израснал от тях. Никъде в диалектите няма подобна синтактично обусловена употреба. И ето първия въпрос: Нима диалектите са толкова „глупави”, че да не изнамерят такава диференцирана употреба, ако би имало потребност и полза от нея? Какъв е действителният смисъл на това правило?

Правилото за пълния член в българския език е отживелица, не се спазва масово в писмената реч, а в устната е направо неприложимо. Това твърди проф. д.ф.н. Боян Вълчев, преподавател в Софийски университет. Ето и неговите практически доводи.

Вместо да излагам различни научни аргументи, смятам, че с една проста илюстрация мога най-добре да посоча безсмислието на това правило:

Учителят търси ученикът.

Разбираме ли нещо различно от:

Учителя търси ученика.

Има ли някой човек с българско езиково съзнание, който да се усъмни, че и в двете изречения учителят е извършителят на действието, а ученикът е обектът на търсене? Защото словоредът ни показва това. Ако разместим членовете, пак никой няма да се заблуди и да разбере погрешно смисъла:

Учителя търси ученикът.

Веднага се вижда, че не формата на члена решава кое е подлогът. Впрочем в различни вестници понякога се срещат подобни „въртележки”, замислени за по-силен ефект, които обаче винаги водят до безсмислици. Разбира се, тук дадох съвсем прости и схематични примери. Те обаче показват ясно „ползата” от коментираното правило. Употрeбeната илюстрация е убедителна, ако търсим само рационалната страна на проблема, а се освободим от различните идеологеми, с които са ни задръствали в продължение на десетилетия в училището.

В посочените по-горе формулировки на правилото навсякъде се говори само за писане.

Ясно е, че всички са виждали невъзможността това правило да се прилага и в устната реч.

А ето и следващите въпроси: Как, без да спазваме това правило, се разбираме при устното си общуване? И отговорът е: Безпроблемно. Защото в устната си практика никой не спазва и не може да спазва това правило. И по-нататък: Изобщо това правило произлиза ли от съкровената същност на нашия език? Защо е само писмено? Отговора дадох още в началото: Това правило върви срещу същността на нашия съвременен език, то е чисто и просто една измислица.

В полза на коментираното правило се изнамират какви ли не доводи

само и само съществуването му да бъде оправдавано. Ако се вгледаме непредубедено в цялата аргументация, ще видим, че тя е безсмислена, но пък продължава да набъбва. Същевременно по време на заниманията по български език в прогимназията и по-късно се прахосват време, интелектуални и емоционални усилия, за да се научи нещо непотребно, вместо и без това малкото предвидено време да се използва за нещо наистина полезно. Успех, разбира се, няма. И това е резултат от повече от 100-годишни усилия. С течение на времето незачитането на правилото става все по-голямо. И слава богу! Щом официалните създатели на правописния речник (както те са се закичили с това определение в най-новото му издание) не могат да решат въпроса, това ще стане въпреки тяхното бездействие. Питам се кога все пак те ще забележат това. Да не говорим и за това, че в последния правописен речник са отделили цели 4 страници от въвеждащата част, за да обяснят правилата, подправилата, подподправилата и правилцата, обрасли правилото. Защото, веднъж измислено, то е трябвало с течение на времето да се „доизкусурява“ и дообосновава отново и отново, само и само да не се премахне. Ако това не е изкуство заради самото изкуство, здраве му кажи!

Експертът: Езикът днес е просто средство за комуникация

Без заблуди
Трябва да сме наясно и да не се заблуждаваме за едно нещо: Днес езикът и свързаният с него правопис са само и единствено средства за езикова комуникация и отдавна вече не носят в себе си различни социални маркери, както е било в миналото. Време е да се подхване сериозна изследователска дейност на масовата практика, съпроводена с широка дискусия, за да може правописно-пунктуационната ни уредба да върви в крак с изискванията и потребностите на днешния и утрешния ден, а не да куцука със скоростта на по-миналия век.Само чрез знанието за изкуственото създаване на правилото за пълния и краткия член и за същността му можем да придобием истинска представа за него. Така няма да се водим сляпо от втълпеното ни или просто от емоционални нагласи. От изявления на съставителите на правописния речник съдя, че те са напълно наясно с проблема, но категорично отказват да предприемат промени – вижте напр. публикуваното от Вл. Мурдаров на http://www.balgarskiezik.org/lan_culture/upotrebata_na_palnia_chlen.PDF и сами преценете стойността на приведените аргументи. Обществената практика отдавна е показала безсмислието на това правило, а и филологическата наука е на същото мнение.
През 1945 година Комисия от светила и поети налага дублетност на правилото

През 1945 година комисия от филолози, поети и писатели, представители на различни кръгове на интелигенцията, взема еднозначно и демократично решение за употребата на спорното правило – всеки да употребява пълния и краткия член „както желае“ или правилният подход е дублетност без специална регулация.
Личен архив
Карта на употребата на пълния и краткия член в различните райони на страната

В българското езиково землище има няколко фонетични облика на определителния член за мъжки род в единствено число. Териториално най-разпространен е т.нар. крaтък член – ъ (писмено -а/-я). Той се среща както на изток, така и на запад и географски обхваща голяма част от средата на днешната ни държавна територия. Пак в средата, но на по-ограничена площ и извън местата с кратък член се простира т.нар. пълен член -ът (писмено -ът/-ят) (вижте картата). Това са двете области, където стопанството и просветата са се развили най-рано и най-интензивно и от които произлиза най-значителната част от възрожденската и по-сетнешната ни интелигенция – учители, учебникари, граматици, вестникари, преводачи, занаятчии, търговци и т.н. Именно тук е първоизворът на явлението. То конкретно се свързва с появата през 1868 г. на най-авторитетната възрожденска граматика на българския език. Неин автор е Иван Момчилов от Елена. В почудата си как да се справи с двете конкуриращи се форми на определителния член за мъжки род, той ги поставя една до друга в таблицата. С оглед на практиката на своето съвремие, отразена в издаваните учебници, граматики, книги и вестници, а и в устната практика на градските селища в посочените области Ив. Момчилов прозорливо и внимателно предвижда прилагането на принципа на т.нар. дублетност, като посочва успоредно и двете форми, за да остави на времето да отсъди и на учените да решат.През второто следосвобожденско десетилетие идва ред и на правописа. Само през 90-те години се изреждат няколко правописни проекта. И винаги се взема отношение и към въпроса за пълния и краткия член. Най-напред е сформирана Комисията на младите филолози. Членовете на Комисията са изправени пред въпроса как да постъпят: Двете форми на члена са разпространени в „сърцето“ на Княжеството и имат не само най-многобройните носители, но там са и най-образованите. И решението им е „да се удовлетворят и двете страни“. Но все пак решават да формулират и правило, за да не се оставят нещата на самотек. И така слагат началото на разнообразни опити насилствено да се намери решение. Предложението им е лесно приложимо, но все пак то си остава насилствено: Дума от мъжки род, пред която няма предлог, се членува с пълен член, а дума, пред която има предлог, се членува с кратък член. Тук има съществено различие спрямо познатото ни днес синтактично правило, защото и прякото допълнение получава пълен член. След този опит за насилствено решение на въпроса идват и други – правописните проекти на К. Величков и Ив. Вазов, правописното упътване от 1899 г., довело до установяването на правилото като задължително за училището, еуфоничното правило от 20-те години и после връщането на предишното правило. И така се стига до 1945 г. Ако има една наистина представителна комисия, която у нас някога се е занимавала с правописните въпроси, то това е именно тази комисия. В нея влизат 25 души, сред които са най-видните за времето си филолози, поети и писатели, представители на различни кръгове на интелигенцията. И тяхното решение е еднозначно: всеки да употребява пълния и краткия член „както желае“. Ето го отново правилният подход – дублетност без специална регулация. Така няма да има насилие над личните предпочитания на отделните хора, а самата филологическа наука ще може след известно време чрез целенасочени изследвания да установи коя от двете форми се е наложила. Просто и ясно. И всичко щеше да си остане така, ако вече 85-годишният Ал. Теодоров-Балан не беше тръгнал от министър на министър, за да ги увещава в нуждата от правилото, за което той радее още от младежките си години. И успява – та нали е почитан академик! Така в противоречие с решенията на Комисията в подготвения административен акт се появява един нов член – член 5, който гласи: „Съществителните от мъжки родъ въ именителенъ падежъ се членуватъ съ пъленъ членъ.“ И нито дума повече по въпроса. Ето това е въпросното правило. Административният акт носи названието „Наредба закон за правописа“ и е подписан най-напред от министър-председателя Кимон Георгиев, а след това и от регентите. Тази наредба не е минавала през пленарната зала на Народното събрание.

Цитираният член 5 повдига някои въпроси: Българският език е безпадежен, в което днес едва ли някой се съмнява, а защо в този член е записано „именителен падеж“? Отговорът е прост: Поради незадоволителното състояние на науката по това време. Другият въпрос обаче е по-важен: В „именителен падеж“ се използва пълен член. А как е в останалите „падежи“? Има ли изобщо останали падежи? Според така записания текст само в „именителен падеж“ (най-общо казано, когато думата е подлог) не може да се употребява кратък член, а следователно в останалите случаи би могло да се употребява и пълният член. А за краткия член не е казано нищо.

Боян Вълчев: Граматични правила в правописния речник?

Това е нещо, на което мястото му не е там. Освен че са ни обяснили диференцираната употреба на пълния и краткия член (който със сигурност не е нито езиков, нито правописен въпрос, защото реално не съществува в езика, въпреки аргумента на един от съставителите на речника, че така сме били разбирали кое е подлогът в заглавията във вестниците с обърнат словоред, създадени от неграмотни журналисти и редактори с объркано езиково съзнание), там намираме и обяснение за съгласуването на учтивите форми (едно правило, което Л. Андрейчин, воден от „чиста“ логика, формулира адхок в една своя вестникарска бележка, без да е правил каквито и да било изследвания във връзка с него и което реално никой не (може да) спазва, защото противоречи на основни постановки, описани от теорията на книжовните езици). Граматическите правила не са работа на правописния речник. В бъдеще те трябва да се извадят от въвеждащата част. Правописът трябва да ни показва думите и техните форми, а не да ни разяснява синтактични правила, които и без това са съмнителни.

Всъщност прословутото правило за пълния и краткия член е следствие от предвиждането на инструмента „дублетност“. Още Ив. Момчилов (1868 г.) казва, че слага в таблицата двата члена (пълния и краткия), пък в бъдеще ще се види кой от тях ще се наложи. А това е направено, защото през Възраждането, а и до днес в диалектите както на изток, така и на запад са много разпространени тези две форми, но никъде това не е по синтактичния принцип, формулиран в правописа. Тук няма повече да говоря по този въпрос, защото той е толкова изхабен, че не си заслужава дори да се споменава. Но пък съставителите на речника са отделили цели 4 страници в увода, за да ни го разяснят с всичките обрасли го правила, правилца и полуправилца – само и само да бъде оправдано съществуването му. А дали и да не спомена пропиляното време и ненужно изразходваната интелектуална енергия за заучаването на това правило, което и след повече от 100 години не се спазва и не може да се спазва поради това, че категорично противоречи на вътрешната същност на нашия език?

Правописът не (трябва да) е самоцел, той е само средство,
Списание «Български език и литература», година LV, книжка 1, 2013

 

Има един особено интересен феномен, който смятам, че трябва да бъде отбелязан: като че ли за много изследвачи все още не е напълно ясно в коя сфера може да се намесва кодификаторът и в коя не може и изобщо какво точно е норма и какво кодификация. В българския книжовен език от много време се обсъжда въпросът за т.нар. „пълен” и „кратък” член за мъжки род. Поне от средата на ХХ в. за българската граматическа наука е пределно ясно, че българският (книжовен) език е безпадежен. Същевременно се формулира правило, което гласи, че пълен член се употребява, когато името или словосъчетанието е подлог, а кратък – в останалите случаи. Тук всъщност прозира правило, формулиращо падежни взаимоотношения – именителен и неименителен падеж. Дори в закона за реформа на правописа от февруари 1945 г. формулировката е записана чрез израза „именителен падеж”. В случая е видно, че става дума за проникване в езиковата система и за постулиране на правило, което е противно на същността на българския книжовен език. Самата практика показва категорично, че – образно казано – българите са „ампутирани” откъм категорията падеж по отношение на своя език и реално никой не може автоматично, а и не се стреми да спазва това правило. По принцип то няма никаква комуникативна стойност. Същевременно обаче се изучава упорито и по този начин се разпилява време за по-смислени занимания (вкл. и в обучението по български за чужденци). Едва напоследък П. Пашов посочи в своята граматика, че правилото е напълно изкуствено. Препоръката му обаче е отново половинчата – независимо от изкуствеността то трябвало да се спазва писмено. Когато пред съставителите на правописния речник се поставя въпросът за заличаване на това правило, оттам се чува обяснението, че това можело да направи само парламентът, тъй като то било записано в закон. От това положение ярко се вижда, че аргументите са хетерогенни. Всъщност това правило не е работа на парламента, нито на формулировка чрез юридически закон. Парламентът няма силата и не може да регулира различни вътрешноезикови процеси. Това не е работа и на филолозите – те трябва да описват езика, а не умозрително да съчиняват езикови правила.

Българският книжовен език и взаимоотношенията му със социалната структура, институциите и образованието
«Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen» (Köln 2008, S. 171–195)

Михаил Виденов: Пак за пълния член в българския език

Думата ми не е за някаква кой знае каква правописна реформа, а само за правописното правило за пълния и краткия член при имената от мъжки род, единствено число. Задължени сме при писане да употребяваме т. нар. пълен член (-ът, -ят) за подлога (субекта) на изречението, ако е необходимо той да се членува. За да не обременявам читателя, няма да изброявам и другите задължителни случаи. Това правило се оказа трудно за спазване от съвременния българин, надценени са граматичните му познания! То е изкуствено и ненужно, защото не изпълнява никакви смислоразличителни функции. Наложено е с т.нар. отечественофронтовска правописна реформа през 1945 г., без да е решение на специалната комисия. Еднолично дело е на акад. Ал. Теодоров-Балан, който не е бил член на комисията, но намира начин с огромния си авторитет да убеди тогавашния председател на Комитета за наука, изкуство и култура, че без правило за пълен и кратък член езикът ни ще бъде ощетен. Заслужилият учен е бил в плен на идеята, че в езика ни има падежи и с пълния член ще обозначаваме именителния падеж. И най-мъдрият може понякога да бъде наивен, защото в съвременния ни език падежи със синтактична функция няма (освен при някои отделни местоимения).
За да илюстрирам липсата на смислоразличителност на формите с пълен член, ще дам следния пример:
1) Камионът блъсна трактора (разбира се, че камионът е произвел действието);
2) Трактора блъсна камионът (тук въпреки пълната членна форма не разбираме, че камионът е произвел действието. Нещо повече: разбираме, че трактора е вършителят на действието).
Изследванията показват, че носителите на българския език се подчиняват на друго правило: името, което стои на по-предно място в словореда на изречението, се схваща като вършител (субект), независимо с каква членна форма е членувано. Затова в случая Трактора блъсна камионът схващаме, че трактора е предизвикал катастрофата, въпреки пълната членна форма на камионът. При такъв словоред в езика ни сме длъжни да използваме друга конструкция: Трактора го блъсна камионът. Тук думата камион може да е членувана с кратката форма и пак ще се разбере, че е субект, срв. Трактора го блъсна камиона. Това удвояване (дублиране) на допълнението е синтактична особеност на езика ни на фона на другите славянски езици, запазили своята падежна система.
И в сега действащите официални правила за устната реч и за поезията правилото за пълен и кратък член не е задължително. Представете си ужаса да правим синтактичен разбор на всяко изречение в бързия поток на речта!
Тъй като синтактичното правило за употребата на пълната и кратката членна форма няма смислоразличителна функция, масовият носител на езика не го спазва и в писмената си практика. На всяка крачка можем да прочетем надписи от типа на Магазина е под видеонаблюдение и под.
Напълно излишно е да губим времето на учители, ученици и да тероризираме целия български народ с това ненужно правило! Слушал съм аргументи, че правилото изпълнявало функцията да различаваме грамотните от неграмотните. Това едва ли е сериозен аргумент!
Предлагам на колегите от Института за български език при БАН, които са овластени да правят промени в действащия правопис, да ни освободят от задължителността на посоченото правило и всеки да може да използва пълната или кратката форма за членуване на имената от мъжки род, единствено число така, както намира за добре! На защитниците на сегашното положение ще им бъде разрешено да го употребяват в съгласие с Балановото изискване.
Представете си само как ще им олекне на пишещите българи!

Списание «Наука», 2013 г., бр. 1

Любомир Андрейчин за правописното правило за пълния член (1)

Изтеклите 6 години от въвеждането на новия правопис потвърдиха отново, че това правило не може да разчита на реално приложение. При обсъждането на въпроса в Института за български език се очерта ясно становище за отменянето му.

Излишно е повече да мислим, че това правило може да бъде усвоено и прилагано от по-значителен процент лица между интелигенцията и в училищата. Въпреки голямото наблягане върху него при обучението, резултатите са наистина нищожни. Това се вижда твърде ясно например от кандидат-студентските писмени изпити по български език, при които това правило е занемарено и пренебрегнато в 97-98% от работите. По-добре е да се премахне това излишно правило и да се използуват силите и времето на учениците за изучаване на по-съществени неща.

Наша най-сериозна задача е да направим българския правопис по възможност най-последователен, достъпен и стабилен.

Из доклада «Основните проблеми на съвременния български правопис», 1951

Владимир Георгиев за правописното правило за пълния член

Правописът трябва да бъде лесен, за да бъде достъпен за широките народни маси. Днес това принципно положение е вече всеобщо възприето. Но все пак, като атавизъм от близкото минало, някои не се придържат строго към него. Типичен пример за това е сегашното правило за употребата на т. нар. пълен и непълен член за имената от мъжки род: „за именителен падеж се пише -ът (-ят), за косвен падеж ()“. Голяма част от грешките из писмените работи на учениците и студентите, както и по вестници, списания, книги, са прегрешения срещу това правило. Без да има каквото и да е научно езиково оправдание, то превръща цялата наша средна интелигенция в неграмотни хора.

Това правило е съвсем произволно установено. То не почива на никакви сериозни основания; стои в противоречие с духа на нашата езикова система. И все пак, колкото и странно да е, то има някои привърженици, между които е и акад. А. Т.-Балан, който упорито го крепи от половин век насам. Аз съм учуден как може да се смята за сериозен аргумент твърдението, че ако премахнем това правило, нямало да бъде ясна разликата между подлог и допълнение. Нима можем да смятаме, че -ът може да променя смисъла на изречения като „кучето ухапа човекът“?

Кирил Мирчев за правописното правило за пълния член

Един правописно-граматичен въпрос е употребата на пълен и съкратен член при съществителните имена от мъжки род. Тая проблема не е нова и се е слагала за разрешение при всеки опит за преустройство на правописа ни. Що се отнася специално до правилото, което спазваме в днешния си правопис, то не само стои в противоречие с говоримата реч, но ни налага изисквания, които е трудно и безсмислено да следваме в нашия аналитичен език. Различието между субект и обект в българския език, както във всички езици с аналитичен строй, се определя от мястото на тия синтактични категории в изречението, или чрез интонационни средства, или най-после чрез вмъкване на допълнителни форми в речта, но не и чрез формални белези. Правилото е в коренно противоречие със строя на българския език и нищо чудно няма във факта, че въпреки дългогодишното му съществуване, то и до днес е трудно за възприемане, особено от подрастващото поколение. Всеки, който има и най-малък опит от непосредствен контакт с писмени работи на наши средношколци или студенти, се е убедил, че лъвската част на правописните грешки спада към неспазване „правилната“ употреба на пълен и съкратен член. За това нещо не бива да търсим вината само у учащите се. Вината е и в изкуствения характер на правилото, което изисква от тях усилия да изтъкват неща, които в говора им не съществуват. Неговото трудно усвояване е напълно обяснимо, защото се основава на тънкост, усетът за която е загубен в езиковото съзнание на българина. И най-ревностните поддръжници на това изкуствено правило признават, че то влиза в противоречие с говоримата реч. Изхвърлянето на това правило от правописа ни ще бъде значителна придобивка по пътя на все по-голяма демократизация на нашия правопис. То ще бъде и значително облекчение, особено за учащите се. Употребата на пълен и непълен член в правописа ни трябва да има напълно факултативен характер. Говоримата книжовна българска реч явно предпочита кратката членна форма. Народните говори познават както единия, така и другия тип членна форма. Една част от тях показват предпочитание към първата, друга част към втората форма. Употребата обаче на пълната и кратката членна форма по говорите не се ръководи в никой случай от онова изкуствено правило, което бе натрапено в правописа на книжовния език.

Стойко Стойков за правописното правило за пълния член

Имената от мъжки род, ед. число, в българския книжовен език могат да бъдат членувани по два начина: с член -ът, -ят (мъжът, конят), наричан пълен и с член -а, -я (мъжа, коня), наричан кратък. Тия два члена са напълно еднакви по значение и нашите езиковеди и граматици са употребили много усилия, за да ги разграничат по някакъв начин, като въведат известен ред в тяхната употреба. За членуването на имената от мъжки род в българския правопис са били предлагани и официално приемани няколко правила – синтактично, евфонично, механично и пр., но нито едно от тях не се оказа задоволително. Особено незадоволително е т. нар. синтактично правило, възприето и в сегашния ни правопис. Срещу това правило решително са се изказвали в миналото повечето от нашите езиковеди и учители по български език като проф. Б. Цонев, проф. Ст. Младенов, Ив. П. Плачков, М. Иванов, Б. Образописов и др., а днес то се отрича от всички по-видни работници в областта на езика. Напълно изкуствено, това правило няма никаква научна и практическа стойност. То няма исторически основания. Не е в съгласие и с живата народна реч, защото няма нито един български диалект, в който да се употребяват две членни форми при имената от мъжки род, разграничавани синтактично.

Най-доброто доказателство за пълната негодност и изкуственост на синтактичното правило е обстоятелството, че след полувековно официално спазване и прилагане, то още не е проникнало в живата говорима реч, а си остава безжизнена граматикарска измислица, спазвана само в писмото. Изобщо това правило е правописно бреме, което никога няма да бъде усвоено от българския национален език, защото е в пълно противоречие с неговия аналитичен строеж и демократичен правопис. За усвояване и спазване на синтактичното правило е необходима специална граматична подготовка, по-висока езикова култура, без да се печели нещо с това. Така то се явява пречка за ограмотяване на широките народни маси. Не е случаен фактът, че то бе наложено на книжовния ни език и правопис по време на реакционните и противонародни режими на В. Радославов през 1899 г. и на Ал. Цанков през 1923 г. Не е случаен също така и фактът, че то бе изхвърлено по време на земеделския правопис през 1921-1923 год. и че бе почти единодушно отречено от правописната комисия, която проведе последната демократична отечественофронтовска реформа.

Единственото разумно, научно и практично разрешение на въпроса за членуване на имената от мъжки род, ед. число, в българския книжовен език е да се приемат и двата члена, напълно еднакви по значение и употреба. Практиката на книжовния език показва, че кратката членна форма се употребява по-често, та може да се формулира следното правило: членната форма за мъжки род, ед. число, в българския книжовен език е -а, -я, като покрай нея се допуска за благозвучие (свободно) и пълната членна форма -ът, -ят. На това предложение може да се възрази, че то внася смут и безредие в книжовния език. Трябва да се има пред вид обаче, че с него няма никаква намеса в книжовния език, а само писмено се отбелязва едно съществуващо положение, че по тоя начин българският правопис още в една точка се изравнява с живата книжовна реч.

Любомир Андрейчин за правописното правило за пълния член (2)

Типичен случай на несъобразяване със спецификата на езика в езиковото строителство е въведеното в нашия книжовен език правило за употребата на пълния и краткия член при имена от мъжки род в зависимост от „падежната“ им функция.

Съобразяването със спецификата на езика не е само теоретичен въпрос. То има важно значение и за практическото боравене с езика, тъй като правилата, които не са съобразени с това основно методологическо положение, не могат да бъдат добре усвоени в широката езикова практика и стават причина за постоянни и масово извършвани грешки.

Важно е да се изтъкне, че докато в течение на няколко десетилетия нашето езиково обучение бе натоварено със задачата да внедрява това правило в практиката на грамотните хора, в същото време нашият книжовен език показваше ясна тенденция към развитие в противоположна посока, като стигна до изоставяне на някои остатъци от падежни форми за винителен и дателен падеж при съществителните имена (на Ивана, Ивану).

Въпросът за смисловото обогатяване или уточняване на езика (например в случая чрез морфологично (падежно) разграничаване на някои синтактични категории) не трябва да се разглежда и разрешава абстрактно, чрез пренасяне на чужди на националната езикова специфика граматически категории, толкова повече, че трябва да се държи сметка за реалните възможности за практическо масово усвояване на теоретическите правила.

Из доклада «Въпросът за националната самобитност на езика», 1952

Петър Пашов: По въпроса за пълния и краткия член в българския език

Правилото за употреба на пълен и кратък член в съвременния бъл­гарски книжовен език има вече дълга история. Водили са се спорове, но все още не е постигнато решение, което, бидейки адекватно на ре­алното положение в системата на езика, да не създава в езиковата прак­тика толкова много неясноти и трудности. Въпреки че се отделя в училище и в учебниците толкова много време и място за това правило, което уж е просто и ясно, българските ученици (макар и с междуна­родно признат висок коефициент на интелигентност) не могат да го усвоят и да го прилагат безпроблемно дори когато „са се реализира­ли” като дейци на словото, тоест преизобилно пълнят публичното пространство със свои текстове — писмени (в пороя от периодични печат­ни издания) и устни (в многобройните радиа и телевизии). Основна­та причина се крие в това, че мнозина не си дават сметка на какво се опира това правило, как е формулирано то и дали засяга и писмената, и устната форма на книжовния български език.

Когато през Възраждането почва съзнателното книжовно строи­телство, нашият език единствен от славянските се оказва с членове — за разлика и от широко разпространения и у нас черковнославянски език (който най-общо казано е руска редакция на старобългарски език). След остри спорове се налага схващането новобългарският кни­жовен език да се изгради не въз основа на езика майка, на книжовното предание, а на съвременната народна реч. И тъй като в абсолютно всички български говори (диалекти) е имало членове, и то твърде раз­нообразни — значи членуването, въпреки упорита съпротива, не е мог­ло да не бъде прието. Оставало е само да се реши кои форми да се приемат за книжовни. Сравнително бързо и естествено се урежда този въпрос за множествено число и за ж. и ср. род в единствено число, следователно е оставало само да се установи нормата за члена в м. р. ед. число — пълен (с -т: волът, конят, краят) и кратък (без -т: вола, коня, края). От тогава, та до сега повече от век и половина се изреж­дат различни правила, а проблемът си остава нерешен задоволително и е сериозно препятствие за пълно усвояване на българския правопис. Причината се крие в това, че в нито един териториален български го­вор не се използват едновременно и пълен, и кратък член, а само еди­ният от тях — следователно в езиковото съзнание на никой българин не е „заложено” някакво различаване в употребата им.

Без да можем тук да навлизаме в подробности (читателят може да ги намери широко осветлени в някои от посочените в библиографи­ята трудове), целесъобразно е с оглед на поставената в тази статия научнопрактическа задача да се изтъкнат няколко важни съображе­ния.

Тъй като до неотдавна не се е отдавало необходимото значение на разликата между правопис и правоговор, правилото за пълен и кра­тък член се е схващало задължително и като правописно, и като правоговорно.

Необходимо е обаче да се осъзнае, че това е само правописно правило — то така е и формулирано в Наредбата-закон за новия правопис от февруари 1945 г. Обаче в издадения през същата година „Правописен и правоговорен наръчник” на Дружеството на филолози­те слависти изрично в отделна бележка е посочено: „Правилото за пълен член се употребява само в писана реч. В говора обикновено не се спазва.” След това в издадените правописни речници, а също и в учебниците, тази важна забележка обикновено се изпуска — сякаш правилото е и правописно, и правоговорно. Езиковата практика обаче показва, че несъмнено в говоримата книжовна реч много по-често, почти изключително се употребява краткият член, а ако се употреби и пълен член, това не става по някакво правило…

Правописното правило за пълен и кратък член е базирано върху схващането, че и в новобългарския книжовен език продължава да има падежи, та „пълният член се употребява в именителен падеж, а крат­кият член — във винителен падеж…”. Впоследствие — в скоби започва да се отбелязва липсващото в самия закон позоваване на синтактична­та служба на името: „Пълният член (-ът, -ят) се употребява, когато съществителното е в именителен падеж (подлог или сказуемо име): Дъбът израсъл. Най-голямото животно на сушата е слонът. Крат­кият член (-а, -я) се употребява, когато съществителното е във вини­телен падеж (пряко или предложно допълнение): Работникът отся­къл дъба. Направили от дъба бъчва.” (Правописен и правоговорен наръчник, 28). Впоследствие „тайно и полека” се изпуска (неразличи­мото за новите поколения) различаване по падеж и се говори само за различаване по синтактична служба на членуваното име (като в някои случаи все пак има позоваване на „падежите” при личните местоимения, които биха могли да се употребят вместо съответното съществително): „Пълната форма се употребява, когато името е подлог или оп­ределение и сказуемно определение на подлога, т. е. когато вместо съществително име може да се яви именителната форма на личните местоимения: Протоколът трябва да се напише още днес (той трябва да се напише още днес). Новият правилник влезе в сила. Вие ли сте новият учител? Това е новият учебник. (При последните изречения не случайно не е посочено = новият той, защото би тряб­вало да се замени словосъчетанието новият учител = той, макар че за българина не звучи естествено израз като Вие ли сте той! — П. П.)” (Правописен речник — БАН, 20).

Изобщо смесването на морфологично и синтактично равнище при формулиране на правилото за пълен и кратък член не е издържано в научно — а и в практическо отношение и това води до голям брой усложнения (за които не си дават сметка даже авторите на учебници, че и на правописни речници и справочници!). Обикновено се казва, че с пълен член се членува подлогът и неговите определения, но не се изброяват всички разновидности на тези определения — а много ли са хората, които различават сказуемно определение въобще, та и да пра­вят разлика между сказуемно определение на подлога (което било в именителен падеж:) и сказуемно определение на прякото допълне­ние (което пък било във винителен падеж:).

А с какъв член да си послужим при приложението — и тук мал­цина знаят твърдо коя част на изречението е приложение, а пък после кое точно е приложение на подлога (защото само то се пише с пълен член). Примерите, когато се колебаем пълен или кратък член да напи­шем и когато дори след размишление пак допускаме правописни греш­ки (а по указанията на Министерството на образованието и науката те се смятат за „груби” — добре че по една или друга причина не всички учители, редактори и коректори са толкова строги).

Тук ще посоча само два примера от наскоро излезли книги на филолози българисти: „В пространството на изкуството социалнопо-литическите йерархии се обезсилват, за да се активират онези закони, които са валидни в царството на Аполон, предводителят на музи­те.подчертаното съществително е приложение на несъгласувано-то определение „на Аполон, така че трябва да бъде с кратък член: ,,…в царството на Аполон, предводителя на музите.Неоправдано е, въпреки теоретизацията на някои специалисти, да се казва, че при това обособено приложение трябвало „да се подразбира” цяло, макар и подчинено изречение: „…който е предводителят на музите. С пълен член ще бъде обаче в изречение като „Това е Аполон, предводи­телят на музитеили „Аполон, предводителят на музите, е бил много почитан. Ето и втория (или вторият!) пример: „Вчера пос­рещнахме на летището Иванов, най-достойният представител на страната ни.След това авторът коментира: „Много често в тези случаи се разсъждава, че щом приложението се отнася към допълне­нието, то също трябва да бъде употребено с непълен член. Заради това се чете (по радиото и телевизията — значи става дума не за правопис, а за изговор, правоговор — П. П.) Вчера посрещнахме на летището Иванов, най-достойния представител. В същото време се пропуска фактът, че това приложение е част от едно цяло изречение Иванов е най-достойният представител, и заради това е необходима употре­ба на пълен член.” Макар че съм привърженик на схващането за свободната употреба на пълния и краткия член не само в говоримата книжовна реч (каквато е официалното положение), но и в писмената реч (каквато е неофициалното, но преобладаващо положение), все пак ще отбележа, че според официалния днешен правопис — и по изначал­ното „падежно правило” (достатъчно е да се преведе това изречение на руски или на немски език), и според новоформулираното „синтак­тично правило” — това приложение трябва да бъде с кратък член, щом пояснява прякото допълнение. А пък като правим синтактични преобразувания, разбира се, че ще се променят в синтактичните служ­би на някои части на изречението (а в „падежните езици” ще се замени един падеж с друг).

Нищо не се казва в учебниците и в правописните справочници как се членуват различните обстоятелствени пояснения: Следващият(или следващия) път ела с баща си или Да се видим следобеда ранния или късния (или Да се видим следобедът — ранният или късният). Не може да не се признае, че всеки българин, даже и когато има основание да мисли, че владее българския правопис, има нужда от дълги размишления, преди да реши пълен или кратък член да напи­ше (като при това — нека да бъде пределно ясно — кой член ще напи­шем, няма никакво значение за смисъла!). Значи правилото, ако се запази така „по неволя преоблечено в синтактични одежди”, то следва да се допълни, като се каже че обстоятелственото пояснение се чле­нува с кратък член (защото е било във винителен падеж: — но кой да го знае сега, докато Н. Геров (Речник на българския език, т. I5, 1895—1904 г., преиздаден фототипно през 1975—1978 г.) последовател­но прави разлика между Тиха-та вода бряг рони — имен. пад., под­лог, но напр. Влезе тихо, тихом— вин. пад., обст. поясн., също както и пр. допълн., вин. пад.).

В някои правописни справочници и учебници се казва, че загла­вие се членува с пълен член. Пита се обаче, ако името в заглавието не се схваща като подлог, а като пряко допълнение, с пълен или с кратък член да го напишем, напр. ако поставим за заглавие виковете на пуб­ликата след театрално представление „Автора, автора!” („искаме да го видим и него, не само артистите и режисьора”) или може би „Авторът, авторът! („да излезе и той!). Вижда се какви труднос­ти могат да се появят, като се преминава от морфологично на синтак­тично равнище, срв. напр. с падежния руски език — публиката скан­дира само „Автора!” (винителен падеж: „просим автора”). Също та­ка, ако се изведат в заглавия напр. „Пропуска, моля!” („покажете си пропуска”), „Скалпела!” (хирургът по време на операция), „Порфейла и часовника! И пръстена!” (при обир) и други подобни изрази, напъл­но възможни като заглавия — ясно е, че не може просто да се каже, че заглавието се пише с пълен член.

Също никъде не е казано с пълен или с кратък член трябва да се членува обръщението — вярно е, че такива случаи са редки, но същес­твуват в днешния български език, като от говоримата реч преминават и в писмената. Известно е, че звателната форма (която не е и никога не е била „истински падеж” и която не се членува), но постепенно също се изоставя в днешния ни език (с изключение на някои лични и нарица­телни имена), та за обръщение служи „общата” форма на съществ. име (Браво, ефрейтор! наред с Браво, ефрейторе!). В нашия съвре­менен език незвателната форма може да се употреби и членува като обръщение — пита се какъв член е правилно е да се употреби: Ефрейтора, събери войниците! или Ефрейторът, събери войниците! Тъй като в правилото от Наредбата-закон за правописа (която още не е отменена — това може да стане само със закон, приет от Народното събрание) е записано, че в именителен падеж членът е пълен, би трябвало да се замислим в кой падеж е обръщението, което не е в звателна форма — говорещите падежен език, напр. русите, нямат никаква нужда да се замислят: падежите и тяхната правилна употреба са трайно „програмирани в главите им”, не ги смесват независимо колко са образовани, дали са уморени, разсеяни или пияни — като обръщение те ще употребят именителен падеж: вместо изчезналия в новоруски език звателен: „Трубач, ко мне!”. За българите обаче, вклю­чително и за добре езиково образованите, е много трудно да решат как да се напише директното обръщение на командира към тръбача: Тръ­бача, свири сбор! или Тръбачът, свири сбор! Има обаче и още нещо — нека да не се смята за заяждане от моя страна, за дребнавост — би трябвало да се прави разлика и когато заповедта е отправена не дирек­тно към тръбача, а чрез други: Тръбачът при мен! (подразбира се Тръбачът да дойде при мене! — Тръбачът е подлог) и Тръбача при мен! (сега пък би трябвало да се подразбира Доведете тръбача при мен! — тръбача е пряко допълнение; на руски в този случай ще бъде във винителен падеж Трубача ко мне!).

В своето известно изследване (Една неописана употреба на чле­нуваната форма към въпроса за формата на обръщението е бъл­гарски език, Сборник в чест на Ал. Т. Балан, 1956 г.) Светомир Иван­чев, който за пръв път изнесе обилен материал за членувана форма при обръщение и теоретично го осветли, изобщо не засяга въпроса пълен или кратък член трябва да се употребява, въпреки че има в изне­сения от него материал и няколко обръщения с пълен член. Иванчев беше специалист по славянско езикознание, преподаваше и старобъл­гарски език, владееше и немски език — все падежни езици, — но явно за него вече не е била актуална падежната трактовка на правилото за пълен и кратък член. Защото звателната форма (звателният па­деж) съвсем естествено се заменя от именителен падеж — както в руски език, така е станало и в български език, когато все още са функ­ционирали падежни форми. Нека в подкрепа на това отбележим, че във възрожденската ни книжнина, особено от пловдивската школа (Н. Геров, Й. Груев) се прави падежна разлика не само при м. род., напр. Брат брата не храни…, но и при ж. род: жена, сестра (им. п.) женѫ, сестрѫ (вин. п. — окончанието е писано с „широко ъ”), напр. Сестра сестрѫ жени. Тази разлика се пази и досега в редица североизточни български диалекти, напр. в традиционния говор на родното ми село Буря, Севлиевско, се прави ясна разлика между Жена ти у вас ли е? (жена е в им. падеж — подлог), но Извикай женъ си (женъ е във вин. падеж — пряко допълнение); когато това съществително се употреби като обръщение, ще се каже Жена, слагай да ядем! (жена е в имен. падеж, заместил звателната форма жено). Тази разлика е последо­вателно прокарана от Н. Геров в неговия речник (ето и един пример със същ. име от мъжки род, но с „женско” окончание -а: Какъвто баща­та, такъв и синът, но И бащѫ си за пари продава; в родния ми говор и сега се казва Както рече баща ти, но Слушай бащъ си). В българс­кия книжовен език това падежно противопоставяне е отдавна изос­тавено, но то е било все още живо по времето, когато първоначално се е регламентирала употребата на пълен и кратък член.

Макар и да изглежда абсурдно, някак неестествено (защото не е било досега формулирано и следователно никой не му е обръщал вни­мание, но тук го посочвам, тъй като е много показателно колко оста­ряло и ненужно вече е това прословуто правило за употребата на пъ­лен и кратък член!), би следвало членуваното обръщение при същ. имена в м. род. ед. число да е с пълен член. И затова, ако все още ще упорстваме да запазим правилото за употреба на пълен и кратък член, охранявано от непроменения закон за правописа от 1945 г., в пълната формулировка на това правило трябва да се прибави, че членувано обръщение при м. род в ед. число се пише с пълен член: Младежът, премини напред! Русият, угаси цигарата!

В миналото — през Възраждането и в десетилетията непосредст­вено след Освобождението — при имена от м. род в ед. число са се употребявали и други членове с по-особени съкращения. Макар че те­зи форми са отпаднали от нашия книжовен език от стотина години, те се срещат в произведенията на нашите писатели класици, които се изу­чават в училище, а и се четат от все още четящите книги у нас — значи тяхната същност и употреба трябва да се посочи.

На първо място при една група съществителни на -ия като напр. хаджията, чорбаджията, челебията, които са от м. род (поради това, че означават мъже), но членът е -та (заради „женското” оконча­ние на тези същ. имена) е могъл да се съкращава на -т: хаджият, чорбаджият, челебият, напр. у Ив. Вазов: хаджият, чифтесакалият и др. При тези неупотребявани вече съкратени членове не се е правела разлика по функция, тоест хаджията да се схваща като пълен член -та в днешния смисъл, а хаджият — като кратък член (още пове­че че има формален звуков — но не морфемен — съвпадеж между членуваното с „усечен” член чифтесакалият и напр. днешно членувано с пълен член причастие дочакалият).

Може обаче да се отбележи и още нещо любопитно, даже куриоз­но, но много показателно за употребата на пълен член — в диалекти, които не познават кратък член, а използват само пълен член, прибаве­ният след съществителни от женски род, завършващи на съгласна, член -та, който е винаги ударен (длан — дланта, сол солта), „се допъл­ва” с още едно -т: солта става солтът и пр. Отдавна са изнесени подобни примери от Габровско като Солтът къде е? Подай ми солтът — аналогично на м. р. Зъбът ме боли. Счупих си зъбът — без в диалекта да се прави разлика, както се вижда от примерите, между подлог (им.падеж) и допълнение (вин. падеж).

Много по-разпространени и по-дълго са се задържали — чак до края на Първата световна война, особено в мерената книжовна реч, едни особени двойно съкратени (или „свръхсъкратени”) членове при прилагателни имена в м. род. ед. число: новий, светлий. Тези членове (макар и „свръхкратки”) обаче не са функционирали като кратки в сегашния смисъл, тоест не се е правела разлика нито по падеж:, нито според синтактичната служба — те са функционирали и като пълни, и като кратки членове. Има извънредно много примери в поезията на най-добрите ни поети от онова време (двамата Славейковци, Вазов, Яворов, Кирил Христов. Смирненски и др.), ще се огранича да дам само едно четиристишие от Пенчо Славейков (Псалом на поета), в което има две прилагателни, членувани със свръхкратък член — ед­ното вместо пълния член, а другото — вместо краткия: Другарко, сещам аз последний час настава, час сбогом и от теб, и от света да взема — към своя хубав край се вече приближава на земний ми живот тъжовната поема. Другите две правила за употребата на пълен и кратък член — също така изкуствени (а те не са могли да не бъдат изкуствени, защото в българския език никога не е имало някаква разлика в значението на двата члена, някакво граматическо противопоставяне!) — са били пред­лагани и прилагани епизодично. Едното (евфоничното правило — „за благозвучие”) е било даже узаконено по време на така нар. земеделски правопис (1921 — 1923 г.): пълен член -ът, -ят се пише, когато следва­щата дума започва с гласна, а кратък член -а, -я се пише, когато след­ващата дума започва със съгласна — Ловецът уби орела с първият изстрел, но Ловеца свали орелът още с първия куршум. Другото правило, което е било предлагано, но не е било узаконявано, се ръководи от отсъствието или наличието пред членуваната дума на пред­лог: когато името е без предлог, членува се с пълен член, а когато е с предлог — с кратък член. Ловецът уби орелът с първия изстрел, Ловецът се любуваше на полета на орела и не натисна спусъкът, Ловецът следеше полетът на орела.

Ако се запази сегашното правило, не можем да се задоволим с неговия опростен вариант (с пълен член се пише подлогът и неговите определе­ния), а трябва да се спазват цяла поредица от положения, които схематично могат да се представят по следния начин:

Когато са в мъжки род единствено число, с пълен член се пишат:

 • подлогът: В основата на човешкия напредък е трудът.
  • съгласуваното определение на подлога: Съзнателният труд носи ра­дост.
  • приложението на подлога: Димитър, знаменосецът на училището, е отличник.
  • съгласуваното определяне на приложението на подлога: Димитър, училищният знаменосец, е отличник.
  • именната част на съставно сказуемо: Димитър беше знаменосецът ни.
  • съгласуваното определение на именната част на съставно сказуемо: Димитър беше нашият знаменосец.
  • сказуемното определение на подлога: Първенец на цялото училище се оказа отличникът на нашия клас.
  • съгласуваното определение на сказуемното определение на подлога: Първенец на училището се оказа нашият отличник.
  • приложението на сказуемното определение на подлога: Първенец на училището се оказа нашият отличник, знаменосецът ни.
  • заглавие (ако се схваща като подлог): Знаменосецът     Нашият зна­меносец
  • обръщение: Знаменосецът, застанете отпред!     Пожарникарят, елате бързо тук!

Беше обърнато внимание, че правилото за пълен и кратък член е само правописно, то не е (и въобще не може да бъде!) задължително правоговорно, защото никой никога не би могъл да го спазва при гово­рене. Но има един правоговорен проблем при разглежданите членове, който, макар че е от голяма важност, обикновено се забравя — и то въпреки че в повечето учебници се посочва несъответствието меж­ду буква и звук: краткият член се пише -а, -я, но се произнася (-ъ), (-йъ): пише се зъба, деня, но се изговаря (зъбъ), (денйъ). Пълната фор­ма на члена при съществителни от м. р. с твърда крайна съгласна се пише и се изговаря с ъ: зъбът, кракът, а защо кратката форма се пише с -а, пък се изговаря (-ъ) и това личи особено ясно под ударение (и тук обяснението е историческо: защото крайните ерове по стария право­пис са се пишели, но не са се произнасяли, та ако напишем кракъ, ще се изговаря крак). Но нали вече пълни шест десетилетия не пишем непроизносимите крайни ерове, а има и редица думи от турски произ­ход, които сме възприели по устен път и ги пишем с произносим краен -ъ, напр. аслъ, затъ, имамбаялдъ, джобпарасъ.

Мисля, че е дошло време вече да пишем На светъ България е само една… — така се изговаря и затова се отличава от света Бълга­рия; Настъпи ми кракъ, но Изправи се на крака; Всички в долъ ясно чуха звукъ на рогъ от хълмъ, а това значеше, че са дочакали мигъ (или че е дошъл мигът) докрай да си изпълнят дългъ… — произнесе­те го сега с ясно -а, както е написано, за да се убедите колко ненормал­но, неестествено звучи: Всички в дола ясно чуха звука на рога (това не са никакви рога? — а е рогъ, рогът!) от хълма, а това значеше, че са дочакали мига докрай да си изпълнят дълга…

По-сериозни трудности — при една евентуална правописна про­мяна — ще се появят за означаването с днешната наша графика на книжовното за говоримата реч ъ-звучене на гласната при така нар. ме­ки варианти и на краткия член (), и на пълния (-ят), когато „възста­новява” мекостта на крайната съгласна на членуваното име. Ако е при диалектния член -о, можеше лесно да отличим писмено твърдия вари­ант доло от мекия деньо, но в книжовния език членът е (-ъ(т), а мекост пред (ъ) условно се пише с буквата я, която обаче всички нормално произнасят (йа), но при членните морфеми правоговорно е (йъ) (или /ьъ/, но съчетанието на двата ера някак си е неприемливо). Би могло да се възстанови старият звуков гласеж на днес безгласната буква ь, както е било в старославянски (старобългарски) и както беше преди сегашния правопис (и то само при меката пълна членна форма) — до 1945 г. се пишеше коньт, деньт, сънът и се произнасяше както и сега (денйът, сънйът). Ако се даде звукова стойност (йъ) на буквата ь — което поради създадените навици ще бъде доста трудно, но не и не­възможно, бихме могли да пишем и краткия член день/денйъ (а също и многобройните глаголни форми спьт, но мрът; спь, но мръ). Така ще стане ясно, че единствено в българския език се е запазила старинната звукова стойност и на двата ера — докато в руски език те са само знакове за твърдост и мекост. Така не само ще приближим нашия правопис е правоговора, но и ще проличи още по-ясно, че новобългар­ският език е пряк наследник на класическия за славянските, а и за ев­ропейските езици старобългарски (старославянски) език.

Очевидно е дошло време да се направи предложение за осмисля­не на правописното правило за пълен и кратък член при съществител­ните имена от мъжки род, единствено число. Водещо начало би тряб­вало да бъде установеният вече правоговор. Употребата на пълен и кратък член да бъде свободна, а изговорът и на двата члена да бъде с (ъ): брегът, брегъ; деньт, день.

Безплатни реферати || reshavam.com